پاسخ به: معنی do you mind if I smoke

#2701

معنی و ترجمه جمله do you mind if I smoke به فارسی:

Do you mind if I smoke?

ناراحت میشی اگه سیگار بکشم؟ (ناراحت می شوید اگر سیگار بکشم؟)