پاسخ به: معنی و معادل for life

#2703

معنی و معادل for life به فارسی:

For life

تا پایان عمر، برای باقی عمر، تا پایان زندگی، برای همیشه، تا ابد

مثال:

He was sentenced to prison for life.

او به حبس ابد محکوم شد. (او برای باقی عمر به زندان محکوم شد)

They met in college and have remained friends for life.

آنها یکدیگر را در دانشکده ملاقات کردند و تا پایان عمر دوست باقی مانده اند.