پاسخ به: معادل انگلیسی بخت یار کسی بودن

#2709

معادل عبارت بخت یار کسی بودن در زبان انگلیسی:

Luck is on someone’s side.

بخت یار کسی بودن

مثال:

Luck was on my side; all the traffic lights were green.

بخت یارم بود، تمام چراغ های راهنمایی سبز بودند.