پاسخ به: معادل های رایج به جای عبارت goodbye

#2713
وحید

catch you later = بعداً می بینمت