پاسخ به: معادل های رایج به جای عبارت goodbye

#2714
Ahmad

God bless you به معنای خداحافظ یا خدا به همراهت