پاسخ به: منو خبر کن به انگلیسی

#2720

برای معادل جمله به من خبر بده (منو خبر کن) یا به من اطلاع بده در مکالمه و محاوره انگلیسی می توان از عبارت کاربردی زیر استفاده کرد:

Let me know

من رو خبر کن، به من خبر بده، خبر بده، اطلاع بده