پاسخ به: ضرب المثل خواستن توانستن است

#2722

معادل ضرب المثل « خواستن، توانستن است » در انگلیسی:

Where there’s a will, there’s a way

خواستن توانستن است (خواستن توانسته)

معنی تحت اللفظی ضرب المثل: هر جا که اراده ای باشد، راهی نیز هست.

مفهوم ضرب المثل: اگر اراده ای برای انجام کاری داشته باشیم، حتماً راهی را برای انجام آن کار و خواسته پیدا خواهیم کرد.