پاسخ به: معنی اصطلاح Call it a day

#2725

معنی اصطلاح Call it a day به فارسی:

Call it a day

دست از کار کشیدن، پایان دادن به کاری

مثال:

After 14 years living and working in this country, she thinks it’s time to call it a day.

پس از 14 سال زندگی و کار در این کشور، او فکر می کند که زمان دست از کار کشیدن است.

Let’s call it a day.

بیایید کار رو تموم کنیم. (کار برای امروز کافیه)

You’ve been studying hard – I think you should call it a day.

تو خیلی فشرده در حال درس خواندن بودی – فکر می کنم باید دست از خواندن برداری.