پاسخ به: معنی that’s the thing

#2729

معنی جمله that’s the thing که در مکالمه و محاوره انگلیسی بیان می شود:

That’s the thing

مشکل همین جاست، نکته همین جاست، نکته مهم اینجاست (برای بیان ایراد و تضاد نظر)

مثال:

A: “We should take your car when we go out tonight.”

B: “That’s the thing – I can’t find my keys!”

الف: ما باید برای بیرون رفتن امشب، ماشین تو رو ببریم.

ب: نکته همینجاست (مشکل همینجاست) – من نمی تونم کلیدهام رو پیدا کنم.