پاسخ به: عروس نمی تواند برقصد می گوید زمین کج است

#2734

معنی و معادل ضرب المثل « عروس نمی تواند برقصد می گوید زمین کج است » (عروس نمی تونه برقصه میگه زمین کجه) به انگلیسی:

A bad workman blames his tools

عروس نمی تواند برقصد می گوید زمین کج است (عروس نمی‌توانست برقصد، می‌گفت زمین کج است.)

این معادل نیز می تواند در نظر گرفته شود: وقتی زمین سفت است ، گاو از چشم گاو می بیند .

معنی تحت اللفظی ضرب المثل: کارگر بد (بی مهارت)، ابزارهایش را مقصر می داند.

مفهوم ضرب المثل: در مواقعی که برای پوشاندن عیب و عملکرد بد، بهانه جویی شود و تقصیر گردن کس یا چیز دیگری انداخته شود، می توان از این ضرب المثل استفاده کرد.