پاسخ به: معادل پشمک به انگیسی

#2736

برای معادل و ترجمه پشمک به انگلیسی از عبارت زیر استفاده می شود:

Cotton candy

پشمک (نوعی شیرینی یا تنقلات شیرین)