پاسخ به: معادل انگلیسی اصطلاح همه کاره و هیچ کاره

#2741

معادل انگلیسی اصطلاح همه کاره و هیچ کاره:

Jack of all trades and master of none

همه کاره و هیچ کاره