پاسخ به: معنی Get out of hand

#2743

معنی اصطلاح Get out of hand در فارسی:

Get out of hand

از دست خارج شدن، از کنترل خارج شدن، از دست درآمدن

مثال:

If your party gets out of hand, the neighbors will call the police.

اگر مهمانی شما از کنترل خارج شود، همسایگان به پلیس زنگ خواهند زند.