پاسخ به: معادل سارق خودرو به انگلیسی

#2745

معادل عبارت سارق خودرو یا دزد ماشین به انگلیسی:

car thief

سارق خودرو، دزد ماشین