پاسخ به: معنی kick the bucket

#2748

معنی اصطلاح غیر مودبانه kick the bucket به فارسی:

kick the bucket

مردن، از دنیا رفتن (غیر مودبانه)، غزل خداحافظی را خواندن