پاسخ به: معادل ضرب المثل سیلی نقد به از حلوای نسیه

#2750

برای معادل ضرب المثل فارسی « سیلی نقد به از حلوای نسیه » یا « سرکه نقد به از حلوای نسیه است » به انگلیسی می توان از ضرب المثل زیر استفاده کرد:

A bird in the hand is worth two in the bush

سیلی نقد به از حلوای نسیه (سرکه نقد به از حلوای نسیه است)

معنی تحت اللفظی ضرب المثل: یک پرنده در دست با ارزش تر از دو پرنده در لابه‌لای شاخ و برگ درختان است.

مفهوم ضرب المثل: یک چیز کم ارزش اما در دسترس، بهتر از یک چیز ارزشمند اما دور از دسترس است.