پاسخ به: چرت زدن به انگلیسی

#2752

فعل چرت زدن به انگلیسی:

Take a nap

چرت زدن، یک خواب کوتاه و سبک داشتن

مثال:

I think you should go take a nap. You look like you’re about to fall asleep standing up!

فکر می کنم تو باید بری یه چرت بزنی. به نظر میرسه می خوای سرپا خوابت ببره.