پاسخ به: معنی اصطلاح break a leg

#2754

اصطلاح break a leg بیشتر در تئاتر استفاده می شود و یک اصطلاح تئاتری و سینمایی و زمانی که مجری و اجرا کننده و یا بازیگر می خواهد روی صحنه برود، استفاده می شود:

break a leg = good luck

موفق باشید