پاسخ به: معنی جمله don’t rely on people

#2757

معنی و ترجمه جمله انگلیسی don’t rely on people به فارسی:

Don’t rely on people

به مردم اتکا نکن (وابسته دیگران نباش)