پاسخ به: چطور بگیم منو تنها بذار

#2758

برای بیان منو تنها بذار یا من رو تنها بذار (من را تنها بگذار) در مکالمه و محاوره انگلیسی می توان از جملات زیر استفاده کرد:

Leave me alone

من را تنها بگذار (منو تنها بذار)

Leave me in peace

آرامش منو به هم نزن و برو، منو تنها بذار، بذار کمی در آرامش باشم، بذار تنها باشم (بگذار تنها باشم)

Get away from me

از من دور شو

Stay away from me

کنار من نیا، از من دور شو

Let me go

بی خیال من شو