پاسخ به: معادل ضرب المثل ترس برادر مرگ است

#2760

برای بیان معادل ضرب المثل « ترس برادر مرگ است » به انگلیسی می توان از ضرب المثل زیر استفاده کرد:

A coward dies a thousand times before his death. The valiant never taste of death but once.

ترس برادر مرگ است

معنی تحت اللفظی ضرب المثل: یک بزدل (ترسو) پیش از مرگ هزاران بار می میرد. یک نترس به جز یکبار، هرگز طعم مرگ را نمی چشد.

مفهوم ضرب المثل: ترس آنچنان استرسی در دل انسان قرار می دهد که برابر با مرگ است و انسان را از زندگی خود می اندازد اما کسانی که با ترس آشنا نیستند فقط یک بار به طور طبیعی خواهند مرد و زندگی خوب و بدون استرسی دارند.