پاسخ به: معنی get off my back

#2762

معنی عبارت get off my back به فارسی:

Get off someone’s back

دست از سر کسی برداشتن، روی مخ کسی راه نرفتن، پاپیچ کسی نشدن، دست از انتقاد کسی برداشتن، آنقدر گیر ندادن به کسی

مثال:

Get off my back! I’m doing my best.

دست از سر کچلم بردار (پاپیچم نشو). دارم تمام تلاشم رو می کنم.

Why don’t you get off my back?

چرا دست از سرم بر نمی داری؟ (چرا ولم نمی کنی؟)