پاسخ به: معنی bear it in mind

#2766

معنی bear it in mind به فارسی:

bear something in mind

چیزی را به خاطر سپردن، به خاطر داشتن، به یاد داشتن، به یاد سپردن

مثال:

people also need to bear the same warnings in mind if they use cell phones and email.

همچنین اگر مردم از ایمیل و موبایل استفاده می کنند، نیاز دارند که همان اخطارها به خاطر داشته باشند.