پاسخ به: میخوام بترکونم به انگلیسی

#2768

برای بیان عبارت « میخوام بترکونم » در محاوره و مکالمه عامیانه انگلیسی می توان از عبارت زیر استفاده کرد:

Gonna kill it (going to kill it)

قصد برای انجام کار خفنی کردن، ترکوندن

مثال:

I’m gonna kill it (I’m going to kill it)

میخواهم بترکونم (میخوام بترکونم) (کنایه از انجام یک کار به شکل عالی و خارق العاده)