پاسخ به: معنی اصطلاح Easy does it

#2770

معنی و معادل اصطلاح Easy does it به فارسیکه یک اصطلاح محاره ای و عامیانه است:

Easy does it

با حوصله انجام بده، بدون استرس انجام بده، با آرامش انجامش بده

مثال:

Just relax, easy does it.

سخت نگیر، با حوصله انجام بده.