پاسخ به: ضرب المثل چیزی که عوض داره، گله نداره

#2773

برای معادل ضرب المثل چیزی که عوض داره، گله نداره به انگلیسی می توان از ضرب المثل ها و اصطصلاحات زیر استفاده کرد:

Fair’s fair

(معنی تحت اللفظی: منصفانه منصفانه است)

چیزی که عوض داره، گله نداره (چیزی که عوض دارد، گله ندارد)

What goes around comes around

(معنی تحت اللفظی: چیزی که دور و اطراف می رود، دور و اطراف هم می آید)

خود کرده را تدبیر نیست، چیزی که عوض داره گله نداره