پاسخ به: کدوم درسته؟ on a bus یا in a bus

#2775

حرف اضافه صحیح و درست برای وسیله نقلیه اتوبوس (Bus) :

On a bus

در اتوبوس

مثال:

I got on the bus and then saw my mom.

سوار اتوبوس شدم و بعد مادرم را دیدم.

Get on a bus

سوار اتوبوس شدن

I’m on a bus.

من در یک اتوبوس هستم.