پاسخ به: جدی نگیر به انگلیسی چی میشه

#2778

برای بیان عبارت « جدی نگیر » در مکالمه عامیانه و محاوره انگلیسی می توان از عبارت پر کاربرد زیر استفاده کرد:

Don’t take it seriously

جدی نگیر، جدیش نگیر

Take it seriously

جدی بگیر

مثال:

When the teenager told her mom, “I hate you,” her mom didn’t take it seriously.

وقتی نوجوان به مادرش گفت: از تو متنفرم. مادرش (صحبت او را) جدی نگرفت.

His parents threatened to punish him, but he didn’t take them seriously

والدینش تهدید کردند که او را تنبیه می کنند، اما او آنها را جدی نگرفت.

You don’t take me seroiusly.

تو من را جدی نمی گیری.