پاسخ به: معنی جمله Experts predict

#2780

ترجمه و معنی جمله انگلیسی مذکور به فارسی:

Experts predict more than 230,000 U.S. coronavirus deaths by November.

– متخصصان، بیش از 230 هزار مرگ ناشی از ویروس کرونا را تا ماه نوامبر در آمریکا پیش بینی می کنند.

– متخصصان پیش بینی می کنند که تا ماه نوامبر بیش از 230 هزار نفر در آمریکا به دلیل ویروس کرونا جان خود را از دست بدهند.