پاسخ به: go back to the drawing board

#2782

معنی اصطلاح go back to the drawing board به فارسی:

Go back to the drawing board

دوباره از صفر شروع کردن، از نو شروع کردن، برگشتن به سر خانه اول

مثال:

We need to go back to the drawing board on this project. I think it had some fundamental flaws from the start.

نیاز داریم که این پروژه را دوباره از صفر شروع کنیم. فکر می کنم این کار از اول، ایرادات اساسی داشت.