پاسخ به: He is very sure of himself

#2784

برای بار معنایی Be sure of himself یا Be sure of yourself و … باید توجه داشت که می توان به معنای « به خود مطمئن بودن » در فارسی در نظر گرفته شود، پس هر دو ترجمه شما می تواند درست باشد:

he is very sure of himself

او خیلی به خودش مطمئن است.

با این معنا در فارسی هر دو معنی این عبارت در انگلیسی که گاهی بار معنایی مثبت دارد و گاهی بار معنایی منفی انتقال داده می شود. به مثال های زیر توجه کنید:

He was never very sure of himself as a comedian.

او هرگز به عنوان یک کمدین به خودش مطمئن نبود. (بار معنایی مثبت یا همان اعتماد به نفس منظور است)

They seem awfully sure of themselves.

آنها به نظر خیلی زیاد به خودشان مطمئن هستند (بار معنایی منفی یا همان غرور بیش از حد مد نظر است)

توجه داشته باشید که برای بیان بار معنایی منفی می توان از قید با بار منفی استفاده کرد.