پاسخ به: معنی Got any advice for me

#2793

معنی و ترجمه جمله پرسشی Got any advice for me که به صورت کاملاً محاوره ای و عامیانه بیان شده است:

Got any advice for me?

= Do you have any advice for me? (have = have got)

نصیحتی برام داری؟ نظری برام داری؟ پیشنهادی برام داری؟