پاسخ به: عشق در نگاه اول به انگلیسی

#2795

معادل دقیق برای عبارت عشق در نگاه اول یا عشق با نگاه اول به انگلیسی:

Love at first glance

عشق در نگاه اول، عشق با نگاه اول