پاسخ به: معنی A fool and his money are easily parted

#2800

معنی و معادل فارسی ضرب المثل A fool and his money are easily parted:

A fool and his money are easily parted

تا ابله در جهان است مفلس در نمی ماند (تا ابله در جهان هست، مفلس در نمیماند)

معنی تحت اللفظی ضرب المثل: یک نادان و پولش به راحتی جدا شدنی هستند.

مفهوم ضرب المثل: یک نادان، پول خود را به راحتی از دست می دهد و هر کسی می تواند پول یک نادان را به راحتی از چنگش در بیاورد.