پاسخ به: درد اسکلتی عضلانی به انگلیسی

#2803

معادل دقیق اصطلاح درد اسکلتی عضلانی در علم پزشکی به انگلیسی:

musculoskeletal pain

درد اسکلتی عضلانی

مثال:

Fibromyalgia is a disorder characterized by widespread musculoskeletal pain accompanied by fatigue, sleep, memory and mood issues.

فیبرومیالژیا اختلالی است که توسط درد اسکلتی عضلانی گسترده با مشکلات خستگی، خواب، حافظه و خلق مشخص می شود.