پاسخ به: همین الان به انگلیسی

#2805

برای بیان عبارت قیدی همین الان به انگلیسی می توان از عبارات زیر استفاده کرد:

Right now

همین حالا، همین الان

At the present time

در وقت فعلی، در زمان حال

Now

حالا، الان

Presently

هم اکنون، اکنون، فعلاً

At present

در حال حاضر، فعلاً