پاسخ به: پرو کردن لباس رو به انگلیسی چی میگن

#2807

برای فعل پرو کردن لباس و پوشاک و یا امتحان کردن اندازه لباس در هنگام خرید از فعل ترکیبی زیر می توان استفاده کرد:

Try on

1. پرو کردن لباس 2. امتحان کردن چیزی (به صورت تجربی)

مثال:

Try on clothing and shoes to make sure they fit.

پوشاک و کفش ها را برای اطمینان از اندازه بودن پرو کنید.