پاسخ به: ساق پا به انگلیسی چی میشه؟

#2813

معنی و معادل ساق پا به انگلیسی همراه تلفظ کلمه:

shin /ʃɪn/ (شین)

ساق پا