پاسخ به: آبله یا آبله مرغان به انگلیسی

#2815

معادل و ترجمه دقیق بیماری آبله و همچنین آبله مرغان (آبله مرغون) در انگلیسی با تلفظ کلمه:

Pox /pɒks/ (پاکس)

آبله

Chicken pox

آبله مرغان (آبله مرغون)