پاسخ به: بازیگر مهمان به انگلیسی

#2818

برای بیان عبارت بازیگر مهمان در یک فیلم به انگلیسی از عبارت زیر استفاده می شود:

Guest star

بازیگر مهمان