پاسخ به: معنی Could you skooch

#2820

معنی کلمه Scooch (Skooch) به فارسی:

Scooch

با باسن حرکت کردن، با باسن سُر کوچکی خوردن، یک تکان ریز به ماتحت دادن (برای باز کردن جا روی صندلی و …) (غیر مودبانه و غیر رسمی)

ترجمه جمله انگلیسی محاوره ای مذکور:

Could you scooch?

میشه یه تکون ریز به خودت بدی؟ (برای باز کردن جا روی نیمکت و …)

مثال دیگر:

Can you scooch over and make some room so I can sit down?

میتونی یه کم کنار بکشی و کمی جا رو باز کنی تا من بتونم بشینم؟