پاسخ به: معنی Get your act together

#2825

ترجمه و معنی Get your act together به فارسی:

Get someone’s act together

با نظم و برنامه حرکت کردن، به کار و زندگی خود نظم دادن، خود را جمع و جور کردن، به طور برنامه ریزی شده عمل کردن، با برنامه حرکت کردن

مثال:

If you want to be finished by Monday, you’ll have to get your act together.

اگر می خواهی تا دوشنبه کار را تمام کنی، باید با نظم و برنامه حرکت کنی.

She’s so disorganized – I wish she’d get her act together.

خیلی بی برنامه و نامنظم است – امیدوارم که بخواهد با نظم و برنامه حرکت کند.