پاسخ به: چطور بگیم: اگه تو بگی شاید انجامش بدم

#2831

برای بیان جمله « اگه تو بگی شاید انجامش بدم یا ممکنه انجامش بدم » به انگلیسی در مکالمه می توان از عبارت زیر استفاده کرد:

If you tell me, I might do it.

اگر تو بگویی، ممکن است انجامش بدهم (اگه تو بگی، شاید انجامش دادم)

If you want, I might do it.

اگر تو بخواهی، ممکن است انجامش بدهم (اگه تو بخوای، شاید انجامش بدم)