پاسخ به: یک بار دیگر به انگلیسی

#2835

برای بیان یک بار دیگر (یک بار دیگه) به انگلیسی می توان از عبارت زیر استفاده کرد:

One more time

یک بار دیگر (یک بار دیگه)