پاسخ به: معادل ضرب المثل دوست آن باشد که گیرد دست دوست به انگلیسی

خانه زبان انگلیسی انجمن ها ضرب المثل های زبان انگلیسی معادل ضرب المثل دوست آن باشد که گیرد دست دوست به انگلیسی پاسخ به: معادل ضرب المثل دوست آن باشد که گیرد دست دوست به انگلیسی

#2839

برای معادل ضرب المثل فارسی « دوست آن باشد که گیرد دست دوست … در پریشان حالی و درماندگی » در انگلیسی می توان از ضرب المثل معروف زیر استفاده کرد:

A friend in need is a friend indeed

دوست آن باشد که گیرد دست دوست … در پریشان حالی و درماندگی

معنی تحت اللفظی ضرب المثل: یک دوست در هنگام نیاز، یک دوست حقیقی است.

مفهوم ضرب المثل: باید کسانی را به عنوان دوست در نظر گرفت که در شرایط نیاز و سخت به داد دوستان خود برسند.