پاسخ به: میخوام بترکونم به انگلیسی

#2843
Mohsen

I’m gonna blow up