پاسخ به: مثل دودکش سیگار کشیدن

#2845

برای بیان عبارت و فعل محاوره‌ای « مثل دودکش سیگار کشیدن » عیناً همین عبارت در انگلیسی موجود می باشد و می توان از عبارت زیر استفاده کرد:

Smoke like a chimney

مثل دودکش سیگار کشیدن

مثال:

You smoke like a chimney and the lungs are OK!

تو مثل دودکش سیگار می کشی و ریه هات هم خوب هستن (کنایه ای)

He smokes like a chimny.

او مثل دودکش سیگار میکشه