پاسخ به: چطور بگیم خبر خوب چیه خبر بد چیه؟

#2847

برای بیان خبر خوب یا خبر بد چیه یا چیست و یا بیان اینکه کدام را اول دوست داری بشنوی، می توان به شکل زیر این جملات را به انگلیسی بیان کرد:

What’s the good news and what’s the bad news?

خبر خوب چیه و خبر بد چیه؟

Would you like to hear the good news or the bad news first?

اول دوست داری خبر خوب را بشنوی یا خبر بد را؟