پاسخ به: معنی we got a reservation

#2849

معنی جمله محاوره ای مذکور:

we got a reservation at Empire restaurant in 30 minutes. (we have got a reservation at Empire restaurant in 30 minutes)

ما تا 30 دقیقه دیگر، یک میز رزرو شده (یک وقت از پیش تعیین شده) در رستوران امپایر داریم.