پاسخ به: معنی و ترجمه nonsense

#2851

معنی کلمه nonsense همراه تلفظ:

nonsense /ˈnɒnsəns/ (نانسِنس)

حرف بی معنی، چرند، مهمل، یاوه، پرت و پلا، خزعبل

talk nonsense

چرند گفتن، خزعبل گفتن، پرت و پلا گفتن، حرف بی معنی زدن

مثال:

I think he was talking nonsense!

فکر می کنم داشت چرند می گفت (پرت و پلا می گفت)

Nonsense! No one can do that.

چرنده! هیچ کسی نمی تونه انجامش بده.